CIEĽ NÁRODNÉHO PROJEKTU

Podporiť sociálnu inklúziu osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k získavaniu zručností potrebných na trhu práce a podporiť ďalšie vzdelávanie osôb pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti

Cieľové skupiny

  • Pedagogickí zamestnanci (1 300 výchovných poradcov).
  • Odborní zamestnanci (300 psychológov, 300 špeciálnych pedagógov).
  • Zamestnanci štátnej správy a samosprávy pracujúci so žiakmi so ŠVVP (14 zamestnancov).
  • Žiaci so ŠVVP v ZŠ (10 000 žiakov.)
  • Žiaci ZŠ (3 000 žiakov ZŠ / kontrolná vzorka.)
  • Rodičia (500 rodičov).

PORADENSTVO = PREVENCIA

Kategórie problémového správania, ktoré prekročili 30%-tný výskyt v krajoch SR

Dôvody príchodov klientov do CPPPaP

V školskom roku 2013/2014 evidovali CPPPaP v SR 110 283 klientov, u ktorých mali vysoké zastúpenie u klientov problémy v učení, študijno - profesijná orientácia, školská zrelosť, ale aj problémy v správaní.

Celoslovenský zber dát

Základná funkcionalita

Efektivita + Inovácie + Sieťovanie