Pre odborníkov

Žiak so ŠVVP

O potrebách žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to hlavné charakteristikách žiakov s poruchami učenia, správania, so zdravotným znevýhodnením

Psychologická činnosť

Psychodiagnostické a terapeutické postupy, čo sa skrýva za supervíziou, ale aj to, aké sú možnosti prevencie.

Špeciálnopedagogická činnosť

Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva, aké činnosti do tejto koncepcie patria, s kým je potrebná spolupráca v rámci špeciálnopedagogickej činnosti.

Činnosť výchovného poradcu

O činnosti výchovného poradcu v základnej škole a o jeho práci so žiakmi so špeciálno výchovno-vzdelávacimi potrebam.

Kariérové poradenstvo

 O podmienkach kariérového poradenstva na školách a v praxi. Nájdete tu príspevky z rôznych informačných zdrojov.

Informačné zdroje

Informácie z oblasti sociálnej diagnostiky, poradenstva a socioterapie, a aktuálne prílohy časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.

Legislatíva

Nariadenia vlády, zákony, vyhlášky a smernice spojené s vykonávaním špeciálnopedagogickej a psychologickej činnost.

Viac na komposyt.sk

Pre rodičov

Dieťa - rodina - škola

Informácie o svojom dieťati vo vzťahu k rodine a k jeho školskému prostrediu.

Chcete lepšie spoznať svoje dieťa?

Ako lepšie pochopiť potreby svojho dieťaťa.

Najčastejšie prejavy správania detí - 5 krokov k pohode

Ako chápať niektoré prejavy správania sa detí a ako je možné predchádzať ich negatívnym efektom.

Kam do školy?

Informácie, ktoré Vám možu pomocť pri karierových odporúčaniach vášmu dieťaťu.

Remeslo má zlaté dno

Zujímavosti o remeslách a informácie akú majú budúcnosť.

Čo robiť keď...?

Čo môžete robiť vo výchove dieťaťa pri rôznych životných situáciach. Tento prehľad môže pomôcť nastaviť ďalšie kroky a postup výchovy.

Užitočné linky

Ďalšie informácie spojené s výchovnými a poradenskými možnosťami pre moje dieťa.

Dobrá rada nad zlato - Kto poradí?

Sieť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v Slovenskej republike.

Viac na komposyt.sk

Pre žiakov

Čím chcem byť

Užitočné informácie, ktoré pomôžu pri voľbe strednej školy a budúceho povolania.

Príbehy

Príbehy mladých ľudí ako sa stali úspešnými, zážitky a skúsenosti žiakov pri výbere strednej školy a pri vstupe na trh práce.

Povolania - učebné a študijné odbory na stredných školách

Aktuálne informácie z trhu práce, opis povolaní a stratégie ako sa možno rozhodovať pri výbere školy.

Povolanie, kto vie poradiť?

Kto sú ľudia, ktorí by pri rozhodovaní o budúcnosti vedeli poradiť.

Ako riešiť problémy?

Ako je možné prekonať niektoré problémy.

Hry pre chvíľu oddychu

Niekoľko hier pre chvíle oddychu.

Viac na komposyt.sk